Producenci
Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.trychosklep.pl jest:

Macromedic Sp. z o.o.
ul. Ozimska 184
45-310 Opole
NIP: 7543073722

zwana dalej Sprzedającym

§ 2

Składanie zamówień i rejestracja Klienta

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.trychosklep.pl.
 2. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedającego z Klientem umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, sklepem internetowym www.trychosklep.pl.
 4. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym www.trychosklep.pl.
 5. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta na sklepie internetowym lub z innych przyczyn, Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 6. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać podziału zamówienia, a dostawa nastąpi w odrębnych przesyłkach, gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wysyłki związanych z podziałem zamówienia. Wybór powyższych opcji nastąpi po uprzednim uzgodnieniu Sprzedającego z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 7. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego www.trychosklep.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.
 8. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 9. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy, o cenie Dostawy Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu Dostawy.
 10. Całkowita cena wiążąca strony umowy sprzedaży zawarta jest na stronie internetowej sklepu www.trychosklep.pl w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 11. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia fakturę/ paragon.
 12. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.
 13. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.
 14. W celu utworzenia "Konta Klienta", Klient obowiązany jest dokonać procedury rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego www.trychosklep.pl.
 15. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej sklepu internetowego oraz powinien wypełnić wszystkie pola formularza z wyjątkiem pól oznaczonych jako opcjonalne lub dodatkowe.
 16. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.
 17. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.
 18. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.
 19. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.
 20. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.
 21. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail i następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie "Konta Klienta"). Klient otrzymuje dane dostępowe do "Konta Klienta" gdzie znajdować się będzie historia zamówień oraz może w nim dokonywać zmian podanych wcześniej podczas rejestracji.

§ 3

Płatność za złożone zamówienie

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

- przelew bankowy elektroniczny (przekierowanie bezpośrednio na stronę wybranego banku w celu dokonania płatności; wysyłka zamówionego towaru nastąpi po zakończeniu całego procesu składania zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym Sprzedającego oraz zaksięgowaniu wpłaty); podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.,

- płatność w systemie PayU,

- odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedającego,

- płatność przy odbiorze towaru (przesyłka za pobraniem),

- system mRaty oferowany przez mBank.

2. Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego.

§ 4

Realizacja złożonych zamówień

 1. Klient może modyfikować składane zamówienie od momentu gdy otrzymał na adres poczty elektronicznej e-mail potwierdzenie zamówienia do wyboru sposobu wysyłki. Zmiana może dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy też danych ujętych na rachunku.
 2. Dodanie nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które są w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
 3. W przypadku rezygnacji Klienta z całości lub części zamówienia (jeśli dokonano wpłaty) zwrot kwoty przez Sprzedającego nastąpi w ciągu 14 dni liczonych od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zwrotowi podlega jedynie wartość zamówionych produktów, odliczając poniesione koszty Dostawy.
 4. Zamówione towary przez Klienta są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W momencie wysyłki towaru przez Sprzedającego, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
 6. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności pracownika Dostawcy.
 7. W razie uszkodzenia czy też stwierdzenia ubytku przesyłki, Klient ma prawo wymagać od pracownika Dostawcy spisania stosownego protokołu.
 8. Sprzedający wraz z przesyłką i zgodnie z wolą Klienta dołączy fakturę.
 9. W przypadku nie odebrania przez Klienta wcześniej zamówionych towarów i zwrotnego odesłania do sklepu internetowego, Sprzedający skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail celem ustalenia szczegółów z Klientem - terminu jak i kosztów dostawy.

§ 5

Reklamacje

 1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego www.trychosklep.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać/ dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (jeśli to możliwe).
 3. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedającego.
 4. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający:

- wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy,

- jeśli wymiana nie jest technicznie możliwa, Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.

§ 6

Rezygnacja z zamówienia i zwrot należności pieniężnych

 1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku "O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271), Konsument ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie www.trychosklep.pl bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 3. W momencie rezygnacji z zakupu, odstąpienia od umowy sprzedaży, uważa się ją jako niezawartą a Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni.
 4. Zwracany towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym i wysłany na adres Sprzedającego.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni. Zwrotowi podlega jedynie wartość zamówionych produktów, odliczając poniesione koszty Dostawy.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.
 7. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta, gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.

§ 7

Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem www.trychosklep.pl świadczących usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli to spowodowane było działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie osobom trzecim danych "login czy też hasło" do "Konta Klienta" w sklepie internetowym.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu szkód powstałych zaniechaniem Klienta, w szczególności przez korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.
 5. Sprzedający z tytułu niewykonania umowy zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność w przypadku gdzie Klient jest Przedsiębiorcą i poniósł realne straty w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedającego.
 6. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

§ 8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta, a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.
 2. Sprzedający - sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych), a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.
 3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją, strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucjom z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.

§ 9

Definicja plików cookies i innych podobnych technologii

 1. Pliki cookies - informacje zapisywane przez serwery trychosklep.pl lub przez serwery firm partnerskich na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy pod adresem www.trychosklep.pl.
 2. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego. Klienci posiadający "Konto Klienta" zostaną również powiadomieni przez Sprzedającego za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty Klienta, podanego przez niego wcześniej w formularzu rejestracyjnym.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl